บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด logo
บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด cover

บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด

งานอื่นๆ

บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ร้านค้าสะดวกซื้อจิฟฟี่ และร้านคาเฟ่อเมซอน ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

Company Size: 5300

  เนื่องด้วย บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้ดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ร้านค้าสะดวกซื้อจิฟฟี่ ร้านคาเฟ่อเมซอน และร้านเท็กซัส ชิคเก้น  ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นมีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อมาปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทฯ  

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อเข้าประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร โดยจะขอฝากสื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนี้

1) http://www.pttrm.com/front/Career/Front_Branch.aspx

2) https://www.facebook.com/PttrsRecruitment/


จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ จักขอบคุณยิ่งขอแสดงความนับถือ

นางสาวศิริพร อักษรศรี

เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ผู้ประสานงาน)

โทร 02-030-0444 ,083-6424297Contact

1010 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร